Flukar Sp. z o. o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
www.emunew.pl

Flukar Sp. z o. o. wchodzi w skład grupy kapitałowej JASOL S.A. Główna działalność firmy to produkcja i sprzedaż: środków smarnych, płynów eksploatacyjnych oraz rozpuszczalników.

Obecnie spółka realizuje projekt pn. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem głównym projektu jest demonstracja funkcjonowania innowacyjnej technologii do wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi.

Projekty realizowane przez firmę Flukar Sp. z o. o.

Projekt LIFE EMU NEW – LIFE14 ENV/PL/000370 pn. „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” – współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne.

Planowane zakończenie – grudzień 2019 r.

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą projektowi – www.emunew.pl


W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma Flukar Sp. z o. o. realizuje następujące projekty:

 1. 02.01.00-00-0170/16 – „Rozwój centrum badawczo – rozwojowego Flukar sp. z o. o. realizującego prace badawcze dla branży petrochemicznej i gospodarki odpadami”

Stworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji prac badawczo – rozwojowych w obszarze innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów pochodzenia naftowego oraz odpadów polimerowych. Rezultatem wyżej wymienionych prac B+R będzie innowacja produktowa oraz innowacje procesowe, docelowo wdrożone zarówno w działalności własnej Flukar Sp. z o. o., jak i działalności podmiotów zewnętrznych.

Realizacja Projektu, a więc rozwój wyżej wskazanej jednostki organizacyjnej Flukar do postaci Centrum badawczo – rozwojowego, umożliwi Spółce pełne wykorzystanie jej potencjału badawczego poprzez możliwość podjęcia specjalistycznych prac badawczo – rozwojowych w następujących obszarach:

 • innowacyjne metody zagospodarowania odpadów z olejów przepracowanych;
 • zaawansowane metody analityczne w zakresie rozpoznania parametrów odpadów z branży petrochemicznej (m.in. odpady polimerowe).

Projekt polegał na modernizacji budynku oraz jego wyposażeniu w sprzęt laboratoryjny – zakończony we wrześniu 2018 r.


 1. 03.02.01-16-0002/16 – „Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego”

Wdrożenie na rynek wyników prac B+R w celu wprowadzenia przez Spółkę na rynek innowacyjnej technologii selektywnego zagospodarowania i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego w postaci:

1) usługi regeneracji odpadów,

2) rozpoczęcia produkcji baz surowcowych.

Wprowadzona w wyniku realizacji Projektu innowacyjna usługa oraz innowacyjne bazy surowcowe cechować się będą unikalnymi właściwościami jakościowymi oraz użytkowymi z zachowaniem konkurencyjności cenowej, co stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzebę rynku związaną z dostępem do technologii oraz produktów pochodzących z selektywnego zagospodarowania odpadów ropopochodnych.

W ramach realizacji Projektu Spółka przewidziała m.in. następujące działania inwestycyjne:

 • realizacja prac budowlanych,
 • nabycie i montaż środków trwałych,
 • nabycie usług doradczych.

Planowany termin zakończenia – czerwiec 2019


 1. 03.02.01-16-0001/17 – „Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych”

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych, w wyniku czego Spółka zaoferuje na rynku:

1) usługę destylacji i komponowania chemicznych półproduktów i produktów,

2) usługę regeneracji frakcji lekkich i średnich,

3) 4 typy produktów z recyklingu:

 1. oleje antyadhezyjne,
 2. oleje do flotacji,
 3. specjalistyczne smary,
 4. plastyfikatory do gum i kauczuków.

Powyższe nastąpi poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych (B+R) własnych i zleconych, kluczowych dla cech oraz funkcjonalności usług i produktów Spółki. W ramach realizacji Projektu Spółka przewidziała następujące działania inwestycyjne:

 • realizacja prac budowlanych,
 • nabycie i montaż środków trwałych,
 • nabycie usług doradczych.

Planowany termin zakończenia – czerwiec 2020


 1. 03.03.03-24-0058/17 – „Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Flukar sp. z o.o. jako efekt działań promocyjnych na wybranych rynkach międzynarodowych”

Przedmiotem Projektu jest uczestnictwo Flukar sp. z o.o. w działaniach realizowanych w ramach Programu promocji branży części samochodowych i lotniczych mających na celu promowanie wyrobów pochodzenia naftowego Spółki oferowanych pod markami JASOL (produkty standard) i REVLINE (produkty premium) na potencjalnych rynkach zbytu. W ramach niniejszego Projektu Flukar przeprowadzi działania promocyjne na światowych i europejskich rynkach, m. in. poprzez udział jako wystawca w 6 imprezach targowych w Rosji, RPA, Dubaju, Frankfurcie i w Polsce. Działania promocyjne zostaną uzupełnione zakupem usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

Planowany termin zakończenia – październik 2019